Sjukvården är till stora delar en flödesutmaning. Av alla flöden på ett sjukhus är det viktigaste patientflödet. Men det finns också betydande flöden av mediciner, förbrukningsmaterial, prover, textilier, mat, tvätt, avfall etc. Om dessa flöden inte fungerar blir mycket snart kärnverksamhet och patientflöde lidande. Det ger ökade risker, resursslöseri och produktionsbortfall. Vårdpersonal tvingas använda värdefull tid för att kompensera för brister i flödet.

Det är olika former av materialflöden inom ett sjukhusområde, och styrningen av dem, som skriften Strategisk logistik handlar om. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting som också är utgivare. Rapporten har författats av Mikael Elvander och undertecknad, båda från Trivector LogiQ. Läsaren ges en bred bild av strategisk logistik vid sjukhusområden genom att nuläge, framgångsfaktorer och potentialer lyfts fram inom olika delområden.

Potentialen för ett strategiskt perspektiv och arbete med sjukhusens flöden är mycket stor. Inte för att man inte jobbar med frågan på rätt sätt, snarar pga av att man inte jobbar med frågan alls eller i alltför begränsad omfattning.

Brister i de operativa flödena är svåra att med enkla medel rätta till. Stora och kostsamma justeringar kan behöva göras för att verksamheten ska fungera tillfredsställande. Den främsta och grundläggande framgångsfaktorn är därför att utveckla logistikstrategier som stödjer vårdens behov och utveckling. Rapporten ger konkreta förslag på vad en logistikstrategi bör behandla. Utöver logistikstrategi behandlas ytterligare sju delområden som är avgörande för fungerande flöden och en välfungerande vård. Exempel på delområden är kompetensförsörjning, kravställning av egna och upphandlade tjänster och utvärdera och fastställa logistiska system och tekniker.

Strategisk logistik i sjukvården är ett stort och underutvecklat område fullt av möjligheter. En forcerad tanke riskerar bli: gör något klokt och gör det nu, då blir det mycket bättre. Kanske blir just därför rapportens vägledning extra värdefull för den verksamhet som vill ta tag i området på ett strategiskt, strukturerat och uthålligt sätt.

 

Strategisk logistik – framgångsfaktorer och potentialer i sjukhusområden. Sveriges Kommuner och Landsting, 2016.

Balans mellan fakta och skojiga formuleringar: 95/5

Möjlighet att omsätta praktiskt: Hög

Risk att denna recension är partisk: 35%