Förra året utsåg den anrika brittiska ordboken Collins dictionary permakris till ”word of the year”. Permakris beskriver en längre period av osäkerhet och instabilitet orsakad av en serie negativa händelser. Även om termen ännu inte spritt sig nämnvärt på svenska, är dess relevans tyvärr fortsatt aktuell. Permakris, eller hur du vill benämna vår samtid, ger upphov till ett betydande förändringstryck och kan vara möjligheternas tid för organisationer. Om inte byråkrati och hierarkier med tillhörande stelbenthet, konservatism och riskminimering står i vägen.

Hierarkier kan prägla en organisation och föra med sig en rad problem med central auktoritet och underordning i hierarkiska lager. Framförallt ger en hierarki såväl vertikal fragmentering (genom flera nivåer) som horisontell sönderdelning (genom funktionsfokus). Och ju större organisation, desto större fragmentering.

Ordet ”hierarki” har ursprung i det grekiska språket. Det är uppbyggt av orden ”hieros,” som betyder ”helig” eller ”gudomlig,” och ”arkhe,” som betyder ”befästa” eller ”överhet”. Så bokstavligt översatt betyder hierarki ungefär ”helig ordning” eller ”gudomlig överhet”. Idag används det som bekant för att beskriva strukturerade system med nivåer av både auktoritet och rangordning. Hierarki och tillhörande ”governance”, som tenderar att hejdlöst växa till introvert byråkrati, är förknippat med central kontroll och ordning och reda – men också med fragmentering, konflikter, suboptimering, tröghet och demotivation. När chefer utformar organisationer är de ofta både pyromaner och brandmän. ”Vi fragmenterar verksamheten! Oj, vem ska nu hålla ihop och koordinera det här till en helhet? Det kan ju vi göra”.

Anarki, å andra sidan, betyder rakt översatt ”ingen överhet”. Det beskriver en organisation eller samhällsordning där det inte finns någon överordnad auktoritet och där beslut till stor del fattas på decentraliserad basis. Anarki behöver inte alls ha en relation till kaos. Gemensamma mål och drivkrafter i kombination med vägledande och inspirerande riktlinjer och processer minskar väsentligt behovet av centraliserad makt. Men ordet anarki har över tiden använts på ett sätt där vi valt att ge det en ensidigt negativ innebörd.

Slagordet ”anarchy is order, government is chaos” har inte en tydlig ursprungskälla. Filosofin som ligger bakom betonar självstyrande, frivilliga samarbetsformer och minimerad auktoritet i samhället. Men tankesättet kan också fungera som en utgångspunkt för diskussion och utveckling av organisation, ledarskap och medarbetarskap. Det finns sedan många år en ökande insikt om vikten av att skapa miljöer där medarbetare känner sig verkligt inbjudna, inspirerade och självstyrande. Demontering av hierarkier kan inte bara öka motivationen, främja samarbete och ge en långt mer dynamisk organisationskultur. Det kan också ge mer konkreta vinster som kortare ledtider, effektivitet och bättre anpassningsförmåga.

Indirekt kräver omvärlden att din organisations hierarki reduceras. Anarki i betydelsen ingen överhet är en central komponent i bygget av en organisation i samklang med nutiden. Organisationer behöver fortfarande struktur och ledarskap, men på ett sätt som främjar samsyn, samarbete, autonomi och kreativitet. Moderna organisationer behöver styras mindre i detalj och i stället inspirera och vägleda mer. Micro management är inkompetens.