Är din ledningsgrupp processblind? Är du en processblind ledare? Lugn, självpåtagna handikapp går att bota. Men låt oss först resonera om varför denna funktionsnedsättning är både utbredd och allvarlig.

All styrning kräver någon form av modell av verkligheten. En modell som på något sätt klargör komponenter, relationer och samband. Om du skulle råka vare en ledare eller chef som saknar tillgång till en sådan modell så har du i grunden två alternativ. Antingen säger du till medarbetarna att ”jag har tillit till er, lycka till”. Eller far du likt en stressad iller runt i verksamheten och utövar detaljstyrning.

Det vanligaste är dock att organisationsschemat är den modell som i allt väsentligt tjänar som utgångspunkt för både styrning och utveckling. Men flertalet av de goda egenskaper vi eftersträvar i våra organisationer går inte att styra eller utveckla via organisationsschemat. Om vi exempelvis är intresserade av värdeskapande, effektivitet, ledtider och flexibilitet så behövs en helt annan modell som utgångspunkt. Annars blir betydande delar av ledarskapet indirekt och ineffektivt.

Att det behövs flera olika modeller eller perspektiv för att förstå komplicerade system är vi väl medvetna, i alla fall i vissa sammanhang. Människokroppen är både komplicerad och komplex. Den som studerar till läkare får lära sig förstå exempelvis blodomlopp, andningssystem, nervsystem, muskelsystem och skelett. En färdig läkare kommer att möta en del ”enkla” åkommor såsom brutna ben och armar. Enkla i den bemärkelsen att endast ett (1) delsystem berörs, i form av skelettet. Värre är det när en patient berättar att hen har ont i magen och känner sig trött. Orsakerna kan då vara flera, bero på flera ”delsystem” och hur dessa är beroende av varandra.

En läkare kan vara mer eller mindre intresserad av exempelvis skelettet. Hen kan på ett personligt plan tycka att det är annat i kroppen och andra medicinska frågor som är mer stimulerande än de relaterade till skelettet. Men en läkare kan inte vara okunnig om skelettet. En läkare måste ha mer kunskap om skelettet än en genomsnittlig person har. Utöver att skelettet skyddar inre organ och utgör fäste för musklerna vet en läkare en hel del om skelettets betydelse som mineralreservoar och för blodbildningen. Dessutom, en läkare kan definitivt inte vara emot skelettet. Ett sådant ställningstagande vore fullständigt orimligt.

När det gäller verksamheter är tillgången till modeller av olika ingående delsystem påfallande bristfällig. Därför har organisationsschemat en förhärskande roll. Inte för att just det perspektivet är särskilt värdefullt, utan för att det alltid finns tillgängligt och att alternativ oftast saknas. Det är inget fel med att förstå organisationens struktur. Men varje perspektiv eller modell har sina fördelar och sina begränsningar. Tillgång till en modell som visar verksamhetens processarkitektur, en så kallad huvudprocesskarta, har en avgörande betydelse för förmågan att leda och utveckla en verksamhet. En sådan modell gör inte att andra perspektiv inte behövs. Flera olika perspektiv behövs, och förståelse för hur de är relaterade och samverkar.

Det finns absolut ingen anledning att fortsätta vara processblind. Det är inte enkelt att göra huvudprocesskartor på rätt abstraktionsnivå och som har de kvaliteter som gör modellen också till ett strategiskt verktyg. Allt för många huvudprocesskartor påminner om en teckning av ett skelett, gjord av ett barn på på femårskontroll. Likväl, värdefulla huvudprocesskartor går att utveckla och nyttan överstiger typiskt insatsen med några tiopotenser. På något sätt måste ledningsgruppen vara engagerade i framtagningen och se sig som ägare av resultatet.

Likt en läkare förhåller sig till skelettet så kan en ledare vara mer eller mindre intresserad av processer. Hen kan på ett personligt plan tycka att det är annat i verksamheten och andra verksamhetsfrågor som är mer stimulerande än de relaterade till processer. Men en ledare kan inte vara okunnig om processer. Dessutom, en ledare kan definitivt inte vara emot processer. Ett sådant ställningstagande vore fullständigt orimligt.