Att åstadkomma förändring är en typ av utmaning, att få förändringen att leva vidare över tiden är en annan. Bäst blir det om de båda utmaningarna hanteras integrerat som en helhet. En genomförd förändring ska gå att förfina och bygga vidare på. Helst ska den rimligt enkelt gå att ersätta med något annat. Men förändringen ska inte gå förlorad, om vi inte verkligen vill det. En förändring ska med andra ord helst vara irreversibel, dvs bestående tills något annat bestämts. Ungefär som ett ägg som kokats. Det går att göra något bra med ägget, men att få det okokt igen går inte.

För att ett gott resultat ska bli bestående och inte senare oönskat bli förstört, finns det viktiga faktorer att beakta. Här följer några strategier och principer som bidrar till att säkerställa en bestående förändring.

  1. Ledningens engagemang. Det känns kanske trist att redan första punkten är något av en utnött kliché. Men det är avgörande att organisationens ledning är engagerade och stöttar förändringsarbetet. De måste vara tydliga, konsekventa och uthålliga i sitt stöd för förändringen. Och det måste vara mer än ord, handling krävs också. Handling baserad på förståelse för vad förändringen verkligen handlar om. En reservation måste dock göras här, i de mest utvecklade organisationerna kan avgörande förändring både initieras och växa sig stark underifrån. Dessutom, missa inte möjligheterna i det tidigare inlägget Trix i kampen om ledningens engagemang.
  2. Kommunikation och delaktighet. För att säkerställa att förändringen blir bestående måste det finnas en tydlig kommunikationsstrategi och en kontinuerlig dialog med alla berörda; ledare, medarbetare och andra intressenter. Det är viktigt att förklara syftet med förändringen, involvera medarbetare i utformning och beslutsfattande – hela vägen till en utbredd känsla av idémässigt ägande och delaktighet i handling.
  3. Utbildning och kompetensutveckling. För att förändringen ska bli bestående måste både ledare och medarbetare ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom den nya ramen. Det kan innebära att erbjuda utbildning och kompetensutvecklingsprogram för att säkerställa att alla är rustade för att hantera de förändringar som införs.
  4. Mätning och uppföljning. Det är viktigt att fastställa tydliga mätbara mål och indikatorer på framgång för förändringen och regelbundet följa upp och utvärdera resultaten. Genom att ha en metod för att mäta framsteg och identifiera eventuella avvikelser kan organisationen snabbt vidta åtgärder för att korrigera och förstärka de positiva förändringarna.
  5. Flexibilitet och anpassningsförmåga. Organisationer måste vara beredda att anpassa sig till förändrade omständigheter och utmaningar över tiden. Jo, åter lite känsla av klyscha. Men i samband med verksamhetsutveckling och förändring glöms detta ofta bort eller feltolkas. Att alla pratar om det hjälper inte mycket. Det gäller att vara tjurskallig på rätt sätt. Verksamhetens uppdrag och visionen för förändringen behöver ge stadga, men vägen fram kan behöva omvärderas mer än en gång. Att vara flexibel och ha en kultur av kontinuerlig förbättring och lärande är viktigt för att upprätthålla och förbättra resultaten av förändringsinitiativ. Och är möjligt när de riktigt stora och viktiga målen är brett delade.
  6. Ledningsfilosofi och styrmodell. Våga ändra styrsystem när det behövs! Många satsningar görs på exempelvis införande av tillitsbaserat ledarskap, agila arbetssätt eller processorientering. Satsningar som mest blir luftslott eller som bäst sandslott om inte ledningsfilosofi och styrmodell förändras i linje med vad förändringen förutsätter.
  7. Förankring i organisationens kultur. Förändringen måste över tiden integreras i organisationens kultur och värderingar. Det kan kräva att man även efter utropad seger (som ibland är falsk och inbillad) fortsätter att vid behov omdefiniera och förstärka de normer, beteenden och processer som stöder den nya situationen.

Visst var listan ganska självklar? Fast å andra sidan, hur vanligt är det att alla sju punkterna hanteras på ett bra sätt när förändringar genomförs? ”Förändringsäggen” visar sig ofta ha förblivit okokta och de uppnådda resultaten förloras efter ett tag.

Gemensamt för alla sju punkter är att de är fullt hanterbara endast då förändringens idédimension är förstådd. Genom att integrera ovanstående principer och strategier kan en organisation öka chans